Introducció

La Ley de Infogobierno es va publicar a la Gaceta Oficial de la República de Venezuela el 17 d’octubre de 2013 i va entrar en vigor el 17 d’agost de 2014.

Aquesta llei regula l’ús de les TIC per part del Poder Públic i el Poder Popular amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de les tecnologies d’informació i comunicació lliures, garantint la independència tecnològica i l’apropiació social del coneixement.

La llei afecta tots els òrgans públics des de l’estatal fins al municipal, i inclou universitats, Banc Central Veneçolà, societats participades per organismes públics, i organitzacions del Poder Popular.

La llei especifica que només s’usaran programes lliures i estàndards oberts. Les llicències dels programes permetran l’accés al codi font i la transferència del coneixement associat per a la seva compressió, les llibertats de modificació, d’ús en qualsevol àrea, aplicació o propòsit, i de publicació i distribució del codi font i les seves modificacions. Únicament s’adoptaran aquelles llicències que garanteixin que els treballs derivats es llicencien en els mateixos termes que la llicència original. (Article 34, Article 35)

Es creen organismes per gestionar i desenvolupar la llei (Consejo Nacional para el Uso de las Tecnologías de Información, la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información -CNTI- i unitats de suport per a la normalització i la seguretat informàtica).

La CNTI pot autoritzar l’adquisició i ús de software que no compleixi les condicions d’estàndards oberts i programari lliure, en el cas que no existeixi un programa desenvolupat que els substitueixi o si hi ha risc per la seguretat o la defensa nacional. En aquest cas, la CNTI establirà les condicions i terminis pel desenvolupament d’una versió equivalent en software lliure i estàndards oberts. (Article 66)

L’organisme públic autoritzat a usar software privatiu haurà de pagar una contribució especial d’entre el 5% i el 10% del valor d’adquisició i de les despeses associades al seu ús i suport.

Així mateix, les empreses i les persones que comercialitzin o prestin serveis de software privatiu a organismes públics tindran una càrrega fiscal del 2,5% i de l‘1,5% dels seus beneficis, respectivament.

Com a mínim el 50% de les contribucions anteriors es destinaran al desenvolupament i foment del sector de tecnologies lliures d’informació. L’executiu podrà exonerar del pagament d’impostos per la venda de béns i la prestació de serveis en TIC lliures.

Finalment, la llei pretén impulsar la indústria de les TIC lliures mitjançant la creació o desenvolupament de programes d’investigació, la creació d’empreses socials, el desenvolupament de programes per captar talent en tecnologies lliures, la creació de bases de coneixement, l’impuls i suport a la creació de comunes de tecnologies lliures integrades per usuaris, activistes, col·lectius i comunitats de software i hardware lliures, etc.

El text de la llei que publiquem a continuació s’ha extret del document en format pdf de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Amazonas.

Ley de Infogobierno

(Gaceta Oficial N° 40.274 del 17 de octubre de 2013)

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta

La siguiente;

LEY DE INFOGOBIERNO

Avís legal